EmailTwitterFacebookLinkedIn

Voorwaarden verhuur

Bij Borstvoeding & meer kun je een professionele borstkolf of babyweegschaal huren. Op deze pagina staan de voorwaarden.

Deze huurovereenkomst en verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verhuurartikelen

-    Professionele Borstkolf: ARDO Carum
-    Babyweegschaal, Alecto BC20

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur van lactatiekundigenpraktijk Borstvoeding & meer met huurders gesloten en betreffende in deze AV genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
Verhuurder: Lactatiekundigenpraktijk Borstvoeding & meer
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een kolf en/of weegschaal huurt.
Apparatuur: Alle (elektrische) apparatuur op het gebied van kolven en weegschalen die verhuurder beschikbaar stelt, alsmede alle bij voorgenoemde zaken behorende accessoires, bekabeling en verpakkingsmateriaal.

3. Huurperiode
De huurperiode wordt per dag berekend. De huurperiode vangt aan op het tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle van het object door de verhuurder. Een deel van een dag wordt als een hele dag gerekend.

Wanneer de kolfapparatuur of weegschaal in zijn geheel niet meer wordt terug gebracht, wordt het aankoopbedrag van de objecten in zijn geheel verhaald op de huurder. Eventueel gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de huurder.

4. Betalingscondities
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurprijzen te kennen en daarmee akkoord te gaan. De verhuurprijzen worden in Euro aangegeven en zijn inclusief BTW.

Er is geen borg verschuldigd voor het huren van een borstkolf of weegschaal.

5. Legitimatie

Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, Europees identiteitsbewijs of Nederlands vreemdelingen document) te laten zien indien verhuurder daarnaar vraagt.

6. Gebruik
De huurder zal het gehuurde object uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor dit is ontworpen en dient zich te houden aan de gebruiksinstructies.
De borstkolf mag alleen gebruikt worden in combinatie met een originele afkolfset van het betreffende merk.
Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade zowel lichamelijk, materieel dan wel geestelijk door ondeugdelijk of onverantwoordelijk gebruik van het gehuurde object

7. Verbod onderverhuur
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde object aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

8. Vervoer
Vervoer van het gehuurde object is geheel voor risico en rekening van de huurder.

9. Schade
Huurder is aansprakelijk voor schade, die tijdens de huurovereenkomst aan het object ontstaat.
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade door storing respectievelijk niet functioneren dan wel verkeerd of ondeugdelijk gebruik van de gehuurde objecten. Verhuurder draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor schade zowel lichamelijk, materieel dan wel geestelijk ten gevolge van het gebruik van  gehuurde objecten.

10. Storing
Storing van de gehuurde objecten dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld aan de verhuurder. Ingeval van storing wordt het desbetreffende object door verhuurder gecontroleerd en eventueel ter reparatie aan de fabrikant aangeboden. Ter overbrugging wordt door de verhuurder vervangend materiaal geleverd. De kosten voor reparatie komen voor rekening van de huurder, tenzij de storing wordt veroorzaakt door normale slijtage of door gebrek aan het object zelf. Wanneer er vervangend materiaal geleverd wordt loopt de huur gewoon door.
Werkzaamheden aan het materiaal mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen welke de verhuurder heeft aangewezen. Met uitzondering van de controle en onderhavige werkzaamheden volgens de gebruikersinstructies.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door storing respectievelijk niet functioneren van het gehuurde object.

11. Verlies of diefstal
Ingeval van verlies, diefstal of schade dient de huurder
- Lactatiekundigenpraktijk Borstvoeding & meer binnen 1 dag schriftelijk of telefonisch in te lichten
- In geval van verlies of diefstal dient tevens aangifte bij de politie te worden gedaan en een afschrift van die aangifte dient te worden afgeleverd bij lactatiekundigenpraktijk Borstvoeding & meer
De huurder is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van verlies of diefstal van het gehuurde object.

12. Beëindiging huurovereenkomst
Huurder is verplicht het gehuurde object na beëindiging van de huurtermijn in onbeschadigde staat terug te brengen.
Voor gehuurde kolven en weegschalen geldt dat zij gereinigd zijn.

Bij teruggave van het gehuurde object wordt het object grondig bekeken, in aanwezigheid van de huurder.

Wanneer er mankementen aan het gehuurde object worden geconstateerd wordt een overzicht van deze mankementen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de huurder overlegd. De kosten voor reparatie zijn voor rekening van de huurder, tenzij de mankementen zijn veroorzaakt door normale slijtage of een gebrek aan het object zelf.

Kolf en weegschalen dienen gereinigd te zijn bij teruggave. Indien zij zichtbaar vuil zijn, door melkresten of andere verontreinigingen wordt € 10,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Door het in ontvangst nemen van de objecten en ondertekening van de verhuurovereenkomst verbindt de huurder zich overeenkomstig deze voorwaarden te handelen en aanvaardt hij/zij de uit deze condities voortvloeiende aansprakelijkheden.

Verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, indien de huurder een van de verplichtingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt. Alle eventuele incassokosten zijn voor rekening van de huurder.